Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas

VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 21 D. NR. 1160 NUTARIMU DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

4.2.1. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

4.2.1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

4.2.1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo,

saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

4.2.1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą),

vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas

vykdomas nuotoliniu būdu;

4.2.1.1.3. rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo

studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį sprendimą;

4.2.1.1.4. rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų

švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu;

4.2.1.1.5. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba

stabdomas;

4.2.1.2. nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas,

neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos

vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų užtikrinant valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus

atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“

  1. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

 

 

Esant pasikeitimams informuosime.

 

Mokyklos administracija