LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO                                                           MINISTRAS

                                             ĮSAKYMAS

 

   DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-688 „DĖL 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ Pradinio, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m.  d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, ir 8.3 papunktį išdėstau taip:

„8.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                                                                                                                            Jurgita Šiugždinienė