Rekomendacijos

DĖL PRIVALOMŲJŲ NEIGIAMĄ POVEIKĮ NEPILNAMEČIAMS DARANČIOS

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS FILTRAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama Lietuvos

Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7

straipsnio 4 dalyje pavestas funkcijas interneto turinio priežiūros srityje, kartu vadovaudamasi

Viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo

tvarkos aprašu1 (toliau – Filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas), primena, kad prieigos

prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys tam, kad apsaugoti

nepilnamečius nuo galimybės naršant internete susidurti su žalingu turiniu, turi būti įsidiegę Tarnybos

aprobuotas žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo

priemones (toliau – privalomosios filtravimo priemonės).

Tarnyba nuo 2019 m. kasmet vykdo apklausas2 apie filtravimo priemonių naudojimą

nepilnamečių ugdymo įstaigose, viešosiose bibliotekose (toliau – įstaigos), kurių interneto prieigos

vietose (informacinių technologijų kabinetuose, bibliotekų skaityklose ar kitose erdvėse) gali lankytis

ir internete naršyti nepilnamečiai. 2021 m. apklausos rezultatai rodo, kad privalomąsias filtravimo

priemones naudojo 56 proc. atsakymus pateikusių įstaigų, tačiau vis dar nemaža respondentų dalis

(44 proc.) yra pasirinkę netinkamas (Tarnybos neaprobuotas) interneto turinio filtravimo priemones

arba jų nenaudoja.

Jei įstaigų interneto prieigos vietose, kuriose gali lankytis nepilnamečiai, esančiose

kompiuterizuotose darbo vietose vis dar neįdiegtos ir nenaudojamos privalomosios filtravimo

priemonės, įstaigos turi pasirinkti ir įsidiegti kurią nors iš Tarnybos aprobuotų filtravimo priemonių2

arba susisiekti su interneto paslaugų teikėjais dėl turinio filtravimo paslaugos teikimo. O tuo atveju,

jei įstaiga pageidauja naudoti filtravimo priemonę, kuri šiuo metu dar nėra aprobuota Tarnybos,

vadovaudamiesi Filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašu, kviečiame jas raštu kreiptis į

Tarnybą dėl šios filtravimo priemonės aprobavimo.

Tarnyba, atsižvelgdama į 2021 m. vykdytos apklausos rezultatus ir siekdama, kad kuo

efektyviau nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo jiems žalingo turinio internete, bei norėdama paskatinti

nepilnamečių ugdymo įstaigas, viešąsias bibiotekas bei jų filialus naudoti privalomąsias filtravimo

priemones, kviečia Nepilnamečių ugdymo įstaigas, viešąsias bibliotekas ir jų filialus dalyvauti

kasmet Tarnybos atliekamoje apklausoje apie privalomųjų filtravimo priemonių naudojimą.

1 Patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 463 „Dėl viešųjų kompiuterių

tinklų (interneto) prieigos vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2 2020-2021 metų apklausų rezultatų apžvalgas bei privalomųjų filtravimo priemonių sąrašą ir kitą informaciją apie jas

rasite: https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/.

Elektroninio dokumento nuorašas

2

Tarnyba prašo tarpininkauti miestų ir rajonų savivaldybių administracijų švietimo ir sporto

skyrius bei viešąsiais bibliotekas persiunčiant šį raštą su aktyvia klausimyno nuoroda sau

pavaldžioms nepilnamečių ugdymo įstaigoms (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio

ugdymo) bei sau sau pavaldžių bibliotekų filialams (jei tokių turite).

Klausimynas apie privalomųjų filtravimo priemonių naudojimą skelbiamas adresu

https://forms.gle/sYJYbXDKAg3F8gpr5. Nepilnamečių ugdymo įstaigas, viešąsias bibliotekas ir jų

filialus kviečiame atsakymus pateikti iki 2022 m. balandžio 29 d.

Kilus neaiškumų ar klausimų, maloniai prašome kreiptis į Tarnybos Skaitmeninių paslaugų

departamento Saugesnio interneto skyriaus vyriausiąją specialistę Rasmą Mezginienę telefonu 8 659

78 116 arba el. pašto adresu rasma.mezginiene@rrt.lt.

  1. Mezginienė,