Komisijos, darbo grupės

2021 – 2022 mokslo metai

Mokyklos taryba:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos, atstovavimas Išrinkimo data Tarybos nario rinkimai
1. Ingrida Palčiauskienė Pirmininkė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
2. Ramunė Petreikienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
3. Jurgita Nikartienė Narė, tėvų atstovė 2020 -02-14 2023-02
4. Elina Rusteikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
5. Daiva Katkuvienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
6. Regina Petrikienė Narė, mokytoja 2020 -02-14 2023-02
7. Edmundas Petrutis Narys, 9 klasės mokinys 2021 m. rugsėjo mėn.
8. Vakarė Godelytė Narė, 10 klasės mokinė 2021 m. rugsėjo mėn.
9. Arnoldas Veitas Narys, 10 klasės mokinys 2019 m. rugsėjo mėn.  

2019 – 2020 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA  

Birutė Godelienė – metodinės tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Elina Rusteikienė – narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Meškauskienė – narė, matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė ;

Asta Andriekienė – narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Rūta Jankauskienė – narė, technologijų mokytoja, meninio ir darbinio ugdymo metodinės grupės

pirmininkė.

 

2019 – 2020 M. M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA  

Alvydas Stongvilas – mokytojų tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai einantis direktoriaus pareigas.

21 mokykloje dirbantis pedagoginis darbuotojas – nariai.

2019 – 2020 mokslo metai

Mokyklos taryba:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos, atstovavimas Išrinkimo data Tarybos nario rinkimai
1. Ingrida Palčiauskienė Pirmininkė, tėvų atstovė 2017 m. vasario mėn. 2020-02
2. Dangrida Bružienė Narė, tėvų atstovė 2017 m. vasario mėn. 2020-02
3. Neringa Kasperavičienė Narė, tėvų atstovė 2017 m. vasario mėn. 2020-02
4. Elina Rusteikienė Narė, mokytoja 2017 m. vasario mėn. 2020-02
5. Birutė Godelienė Narė, mokytoja 2017 m. vasario mėn. 2020-02
6. Regina Petrikienė Narė, mokytoja 2017 m. vasario mėn. 2020-02
7. Gabrielė Girdvainytė Narė, 10 klasės mokinė 2019 m. rugsėjo mėn.
8. Andželika Bendauskytė Narė, 9 klasės mokinė 2019 m. rugsėjo mėn.
9. Domantas Veitas Narys, 10 klasės mokinys 2019 m. rugsėjo mėn.

 

Mokyklos Taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklos aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Mokyklos taryba sudaroma iš 3 mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų), 3 mokytojų ir 3 5-10 klasių mokinių. Mokyklos Tarybos veiklos kadencijos trukmė 3 metai. Mokinių atstovai renkami kiekvienais metais. Mokyklos Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja mokinių tėvų (globėjų) visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų Taryba, 5-10 klasių mokinius – Mokinių parlamentas.

Mokyklos Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Mokyklos Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos nariu ir posėdžiuose dalyvauja kviestinio nario teisėmis.

Taryba:
1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. pritaria , teikia siūlymus mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos nuostatams, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

  1. kolegialiai svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
    4. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia direktoriui siūlymus dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
    5. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
    6. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
    7. svarsto ugdymo plano projektą ir teikia siūlymus dėl pakeitimų mokyklos direktoriui.

Mokyklos Tarybos nutarimai yra teisėti, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei visuotinio susirinkimo metu.