Ugdymo organizavimas

Ugdymo procesas organizuojamas grupinio mokymosi (pamokų) forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Pug., 1-5

6-10

05-31

06-03

32

34

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

  • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.,
  • antras pusmetis: sausio 25 d. – ugdymo proceso pabaiga.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens                      pug., 1-10 kl. 2015-10-26 2015-10-30
Žiemos (Kalėdų)       pug., 1-10 kl. 2015-12-28 2016-01-08
Žiemos                      6-10 kl. 2016-02-15 2016-02-15
Pavasario (Velykų)    pug., 1-10 kl. 2016-03-21 2016-03-25
Vasaros:

PUG, 1-5 klasės

610 klasės

2016-06-01

2016-06-06

2016-08-31

PUG ir 1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 ugdymosi dienų atostogos.

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2016-02-15 2016-02-19
2016-03-29 2016-03-29
2016-04-18 2016-04-22

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.