Tvarkų aprašai

1. Vidaus tvarkos taisyklės
2. Mokinių elgesio taisyklės
3. Mokinių skatinimo ir nuobaudų tvarka
4. Reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarka
5. Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
6. Turizmo tvarka
6a. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo aprašas
7. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
8. Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, ugdymo turinio integravimo, dalykų mokymo intensyvinimo, ugdymo diferencijavimo tvarkos aprašas
9. Mokymosi pagal ugdymo sritis organizavimo tvarkos aprašas
10. Laikinųjų mokymosi grupių, jungtinių klasių sudarymo, klasių dalijimo tvarkos aprašas
11. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
12. Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimo organizavimo tvarkos aprašas
13. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas
14. Mokinio gerovės užtikrinimo ir sveikatos ugdymo mokykloje tvarkos aprašas
15. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ( išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
16. Pagalbos mokiniui modelis
17. Ugdymo turinio planavimo ir detalizavimo tvarkos aprašas
18. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarkos aprašas
19. Paramos lėšų gavimo tvarka
20. Priėmimo į darbą barstyčių pagrindineje mokykloje tvarka
21. Kvalifikacijos kėlimo tvarka barstyčių mokykloje
22. Mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis tvarka
23. Budėjimo mokykloje tvarkos aprašas
24. Rūbinės darbo tvarka
25. Aprūpinimo vadovėliais tvarka
26. Gaisrines saugos instrukcija
27. Saugos ir sveikatos instrukcija
28. Mokyklos mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
29. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
30. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
31. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
32.Lankomumo tvarkos aprašas
33.Metodinės tarybos nuostatai
34 COVID-19 Tvarka